Riktig tiltak til riktig tidspunkt

  • Trysil Kommuneskoger (TKS) har som mål å planlegge og gjennomføre sine skogsdrifter med det formål å oppnå best mulig avkastning. Dette skal skje i samsvar med gjeldende sertifisering.
  • Skogbruksplanen er et viktig verktøy. Den ligger i den digitale plattformen Allma. Gjennom den planlegges og ajourføres alle tiltak.
  • TKS sin strategiplan legger til grunn en aktiv skogskjøtsel og jobber for å gjøre riktig tiltak til riktig tidspunkt.
  • TKS sitt årsvolum ligger på 55 000-60 000 m³ hvorav ca 30% er fra tynning. Dette er et bærekraftig nivå etter at alle verneområder, nøkkelbiotoper og miljøelementer er hensyntatt.
  • TKS har egne maskinlag for både tynning og sluttavvirkning, noe som er forholdsvis uvanlig i skogbruket i Norge. Med bakgrunn i kommuneskogens størrelse er dette hensiktsmessig.