Riktig tiltak til riktig tidspunkt

  • Trysil Kommuneskoger (TKS) har som mål å planlegge og gjennomføre sine skogsdrifter med det formål å oppnå best mulig avkastning. Dette skal skje i samsvar med gjeldende sertifisering.
  • Skogbruksplanen er et viktig verktøy. Den ligger i den digitale plattformen Allma. Gjennom den planlegges og ajourføres alle tiltak.
  • TKS sin strategiplan legger til grunn en aktiv skogskjøtsel og jobber for å gjøre riktig tiltak til riktig tidspunkt. Volum fra tynninger har fram til nå vært ca 15% av årlig avvirkningsvolum. Dette volumet har vært økonomisk betinget da det er krav til at alle tynninger skal gå med overskudd. Behovet i skogen er større, og med økende prisnivå på massevirke mener vi at denne andelen kan øke til 30%.
  • TKS sluttavvirkningsvolum har vært forholdsvis stabilt på ca 40 000 siste 10-15 år. Dette er et bærekraftig nivå etter at alle verneområder, nøkkelbiotoper og miljøelementer er hensyntatt.
  • TKS har et eget maskinlag for sluttavvirkning, noe som er forholdsvis uvanlig i skogbruket i Norge. Det betjenes av tre personer. Med bakgrunn i kommuneskogens størrelse er dette hensiktsmessig.