Et bærekraftig skogbruk

Skogen i Norge og skogbruket har en sentral rolle i klimasammenheng. Både i form av CO²-binding og som råstoff til erstatningsprodukter for kull og olje. Som stor skogeier er Trysil Kommuneskoger (TKS) bevisst sin rolle og har et aktivt skjøtselsprogram som bidrag inn i kampen mot klimaendringene. TKS skal drive et bærekraftig skogbruk. Det vil si at det skal være balanse mellom økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold.

TKS har en stor andel høgereliggende skog med dertil hørende lav bonitet. Bonitet betyr godhet. I skogbruket brukes begrepet for å klassifisere voksesteder med forskjellig vekstpotensial. Som bonitetskriterier er det vanlig å bruke høyde og alder. I Norge brukes høyde ved 40-års alder.

Klimaendringer betyr for TKS sin del lengre vekstsesong og økt produksjon. Samtidig ser vi at klimaet blir villere og våtere. Aktiviteten i skogbruket tilpasses disse forholdene. Gjennom aktiv skjøtsel basert på den nyeste kunnskapen og føringer gitt av myndighetene, skal TKS øke skogproduksjonen og redusere omløpstiden ut i fra naturgitte forhold.

Slik gjøres det

  • Det gjennomføres markberedning på tilnærmet alle felter. Markberedning gjøres for å bedre vekstvilkårene for plantene ved planting og spireforholdene for frøene ved naturlig foryngelse. Markberedning er det beste tiltaket for å hindre angrep av gransnutebiller på plantene.
  • Når vi planter brukes det kun planter av foredlet materiale og plantetettheten skal være i henhold til anbefalt standard for Innlandet. Alle plantefelt skal kontrolleres 3 år etter planting. Felt for naturlig foryngelse skal kontrolleres etter 5 år. Ved manglende plantetetthet skal suppleringsplanting gjennomføres.  
  • Ungskogpleie gjennomføres når trehøyden er mellom 2 og 5 meter. Hensikten er å sette igjen trær med god kvalitet av det best egnede treslaget jevnest mulig fordelt over arealet. Ved å gjennomføre ungskogpleie på riktig tidspunkt skapes bestand som gir god stabilitet for vind og snø, samtidig som produksjonen optimaliseres.
  • Når det gjelder tynning sier TKS sin strategi at furubestand skal tynnes 1-2 ganger før avvirkning. Gran skal tynnes 0–1 ganger. Alle tynninger skal gå med overskudd. Tynninger gjennomføres når skogen er mellom 40-70 år gammel. Tynninger utføres av mindre skogsmaskiner som er lagd for dette.
  • Områder som skal avvirkes kan gjødsles på forhånd. Dette gjøres i hovedsak ved hjelp av helikopter. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst.
  • Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med omlag 0,15 m³/daa, og som dermed gir økt CO²-fangst. Gjødslede bestand må stå urørt i 10 år før gjødslingseffekten er over.