Som leverandør av virke til Glommen Skog forplikter Trysil Kommuneskoger seg gjennom en miljøavtale å følge Norsk PEFC Skogstandard og gjeldende lover og forskrifter ved all skogbehandling. Norsk PEFC Skogstandard består av 27 kravpunkter som skal ivareta økonomiske, økologiske/miljømessige og sosiale interesser.

Dette viser bildene 

  • Bekk: Vannkvalitet i vann og vassdrag skal sikres. Dette gjøres ved blant annet å bevare eller utvikle vegetasjonsbelte langs bekker med årssikker vannføring
  • Marisko: Marisko er en karplante på den Norske Rødlista. Slike arter forvaltes best i nøkkelbiotoper. Nøkkelbiotop er et definert område som i de fleste tilfeller får utvikle seg fritt uten inngrep.
  • Kantsone: Der det er naturlig grunnlag for det, skal det ved hogst bevares og utvikles en flersjiktet kantsone mot myrer større enn 2 daa.
  • Hogstflate: Ved hogst skal det spares døde trær, både liggende og stående der slike finnes. Dette er livsmiljø for mange arter som er knyttet til gamle og døde trær.
  • Fløterdam: Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Også andre kjente og verdifulle kulturminner skal ivaretas ved hogst.

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert 1999. PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.